Перейти до вмісту

Бідюк Наталя Михайлівна

Завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, доктор педагогічних наук, професор

е-mail: biduknm@ukr.netbiduknm@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6607-8228

Scopus Author ID 57211277896

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WvegdHcAAAAJ

Reseacher ID https://publons.com/researcher/3189751/natalya-bidyuk/

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут (1993 р.), вчитель англійської мови і літератури.

Науково-педагогічна діяльність:

1993 р. – вчитель англійської мови ЗОШ № 29 м. Хмельницький

1994 р. – викладач кафедри романо-германських мов Хмельницького національного університету

2001 р. – завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2001 р. – захист кандидатської дисертації

2010 р. – захист докторської дисертації

Дисципліни: «Методика викладання іноземної мови», «Методика викладання іноземної мови у профільній та вищій школі», «Педагогіка і психологія профільної та вищої школи», «Методологія і організація наукових досліджень», «Компаративістичні дослідження в освіті», «Вступ до спеціальності».

Професійні та наукові інтереси: педагогічна компаративістика, методика навчання іноземної мови, педагогіка, лінгводидактика, теорія і методика професійної освіти.

Підвищення кваліфікації:

– Закордонне стажування у мовній школі ILAC (м. Торонто, Канада) терміном з 25.03.2018 р. до 06.04.2018 р. відповідно до наказу від 05.02.2018 №38-КП.

– Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155.

– Курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП

– Курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП

– Стажування в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького терміном з 16.05.2022 р. до 16.06.2022 р. відповідно до наказу від 10.05.2022 № 87-КП

– Всеукраїнський міжвузівський хакатон «Інноватика у викладацькій майстерності» (24.09.2021 р.) (Житомирський державний педагогічний університет, сертифікат).

Науково-громадська діяльність:

– головний редактор наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (24 міжнародні наукометричні бази);

– голова спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

– член спеціалізованої вченої ради у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання: військові науки);

– опонент кандидатських і докторських дисертацій (понад 30 докторських і кандидатських дисертацій);

– керівник наукової школи «Порівняльна професійна педагогіка» (підготовлено 21 кандидата педагогічних наук і 7 докторів педагогічних наук);

– директор Центру порівняльної професійної педагогіки в ХНУ (2011 р.);

– координатор щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»;

– керівник колективної науково-дослідної теми «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців мовних спеціальностей до міжкультурної комунікації»;

– сертифікований учасник циклічного Українсько-польського / Польсько-українського форуму з проблем розвитку сучасної освіти;

– член експертної комісії МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2018 р.).

– член колективу Ресурсного центру освіти дорослих на базі кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

– почесний член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»

Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (третього освітньо-наукового рівня доктора філософії) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта / педагогіка

Науково-методичний доробок: понад 270 науково-методичних праць українською та англійською мовами (монографії, навчально-методичні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

Plakhotnik, O., Zlatnikov, V., Strazhnikova, I., Bidyuk, N., Shkodyn, A., & Kuchai, O. (2023). Use of information technologies for quality training of future specialists. Amazonia Investiga,12(65), 49-58. https://doi.org/10.34069/AI/2023.65.05.5 (WOS)


Гомонюк О.М., Бідюк Н.М. (2023). Особливості розвитку інформаційної компетентності фахівців соціономічних професій шляхом використання інноваційних педагогічних технологій Молодь і ринок. 3(211), 12-15. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.277193


Бідюк, Н. М., & Третько, В. В. (2023) Інноваційні підходи до навчання міжкультурної комунікації фахівців сфери обслуговування. Молодь і ринок, 2(210), 19-23 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275315


Бідюк Н.М. Особливості формування перекладацької компетентності майбутніх учителів іноземної мови та літератури (2023). Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія. 1, 36-42. DOI https://doi.org/10.32782/philspu/2023.1.7


Бідюк Н.М., Бідюк Д.Є. (2023). Цифрова компетентність педагогічного працівника в сучасному інформаційно-освітньому просторі Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Вип. 211. С.22-28 https://doi.org/ DOI: 10.36550/2415-7988-2023-1-211-22-28/


Андрощук І.П., Андрощук І.В., Бідюк Н.М., Третько В.В. (2023) Current trends in the development of higher education system Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць, 70, 148-154.
DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-148-154

Bidyuk,N. (2022)The Self-study of University Students under the COVID-19 pandemic.Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. – Kraków–Warszawa–Radom : Wydawnictwo naukowe Instytutu Technologii Еksploatatsji. – Radom, 2022. – S. 363–373.

Бідюк, Н. (2022). Європейські ініціативи у розвитку академічної мобільностіМатеріали ХI Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький: ХНУ.

Бідюк, Н. М., & Третько, В. В. (2022) Розвиток психолого-педагогічної компетентності магістрантів засобами тренінгових технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 5 (119), 79–88.

BidyukN., Tserklevych, V., TretkoV. (2021). The Virtual Museum Space as a Platform for Student Research Activities in the History of Economics. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 8 (1). 167-179. (WOSDOI: 10.33407/itlt.v81i1.3385 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3385

Onishchuk I., Bidyuk, N., Doroshenko, T., Zastelo, O., Kokhanovska, E., Yatsiv, S., Ishchuk, N. (2021). Foreign Language Education in Eastern Europe in the Historical and Postmodern Discourse. Postmodern Openings.Vol. 12 No. 1. Sup1. (WOS) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/issue/view/12_1sp1_2021

Бідюк Н. (2021). Міжкультурна освіта вчителя іноземної мови в контексті європейських стандартів. Матеріали Х Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький: ХНУ.

Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П., & Бідюк, Н. М. (2021). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти Японії та країн Європейського Союзу (на прикладі Польщі): монографія. видавець ФОП Бідюк Є.І., 293 с.

Biletska, O., Kuchai, T., Kravtsova, T., Bidyuk, N., Tretko, V., & Kuchai, O. (2021). The Use of the Activity Approach in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions. Revista Romaneasca pentru Educatieultidimensionala, 13(2), 243-267. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/420 (WOS)

Бідюк Н. М., Третько В. В. (2021) Підготовка докторів філософії в галузі освіти: досвід Великої Британії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць, 60, 345-353. DOI: 10.31652/2412-1142-2021-60-345-352

Bidyuk, N., Sova M. (2021) A brief overview of the Chinese education system. Comparative Professional Pedagogy11 (2), 20–29. DOI: 10.3189/2308-4081/2021-11(2)-2

Бідюк, Н. М. & Третько В. В. (2021) Зміст підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти Великої Британії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 5 (109), 56–68.

Bidyuk, N., Nychkalo, N., Lukianova, L., Tretko, V., & Skyba, K. (2020) Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 19 (9), 143–159, https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.8 (SCOPUS)

Bidyuk N., Oleskova H., Tretko V. Intercultural Competence Development of German Nursing Personnel via Advanced Training Project. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol.19. No.4. Р. 78-93. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.4.6 (SCOPUS)

Bidyuk N., Kucherenko I., Mamchur L., Mamchur Ye. Technological Principles of the Formation of a Pupil’s Communicative Competence. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol 12. No 1. Sup1. P.126-146. (WоS) https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227

Бідюк Н., Мельник Н., Каленський А. та ін. Моделі та організаційні можливості професійної підготовки вчителів дошкільної освіти в Німеччині, Франції, Великій Британії, Україні. Зборник Института за педагошка истраживања. 2019. Година 51 (1). Ј. 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M (SCOPUS)

Бідюк Н. М. Кореляція внутрішньої мовної політики США в епоху глобальної комунікації. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : зб. наук. праць : у 2 т. / редкол.: Кремень В. Г., Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. та ін. – К.: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. Т.2. C. 575–589.

Навчальні посібники

1. Upgrade your English : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, М. В. Зембицька, О. В. Магдюк, Ю. Я. Мазур, О. В. Садовець. Хмельницький : ХНУ, 2019. 356 с.

2. Основи прикладної лінгвістики: вступ до спеціальності : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, О. О. Комочкова. Хмельницький : ХНУ, 2017. 190 с.

3. English: step to proficiency : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, І. С. Федух. Хмельницький : ХНУ, 2016. 254 с.

4. Enjoy Your Home-reading : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, О. О. Рогульська. Хмельницький : ХНУ, 2013. 245 с.

5. Master your English : навч. посібник. / уклад. Н. М. Бідюк, О. В. Орловська та ін. Хмельницький : ХНУ, 2013. 324 с.

6. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, Г. Лисак та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 380 с.

7. Methods in language teaching : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 194 с.

Відзнаки:

– нагрудний знак медаль НАПН України «Ушинський К. Д.» (2012)

– медаль «Василь Зеньковський» (2019)

– медаль НАПН України «Леся Українка» (2021)

– нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти” (2022)

– грамоти й подяки МОН України, НАПН України, ХНУ, обласної адміністрації

– дошка пошани ХНУ.