Перейти до вмісту

Рогульська Оксана Олександрівна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації

е-mail: oxana.rogulska@gmail.com; rohulskao@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID0000-0001-5603-0274

Researcher ID: AGQ-3526-2022

Google Scholar IDhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=L5cgUP4AAAAJ

Electronic Archive Khmelnytskyi National University ELARKHNU http://elar.khnu.km.ua/jspui/


Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р.

Спеціальність: Англійська мова і література та німецька мова

Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури

Науково-педагогічна діяльність:

З 2001 по 2003 рр. – викладач кафедри іноземної філології Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).

З 2003 по 2008 рр. – навчання в очній цільовій аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2008 р. – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету, 2009 р. – старший викладач, з 2010 донині – доцент.

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2011 р. – присвоєння вченого звання доцента.

З 2018 по 2020 рр. – навчання в докторантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 015 – професійна освіта (спеціалізація: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

2020 рік – захист докторської дисертації на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Аналітичне читання», «Історія зарубіжної літератури», «Англійська для спілкування у XXI ст.».

Професійні та наукові інтереси: сучасні дослідження теорії і методики професійної освіти, методологічні, компаративні, науково-методичні засади підготови майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.

Стажування, підвищення кваліфікації: 

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» (Хмельницький, 2018);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» (Хмельницький, 2020);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» (Хмельницький, 2021);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» (Хмельницький, 2022);
 • Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості та досвід» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Центр українсько-європейського наукового співробітництва) (2022 р.).

Інформальне підвищення кваліфікації:

– он-лайн навчання «Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» (2020 р.);

– он-лайн-курс «Blend it: опануємо змішане навчання» на он-лайн платформі EDERA (2021 р.);

– он-лайн-курс «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» на он-лайн платформі EDERA (2021 р.);

– вебінар «Інструментарій вчителя зарубіжної літератури в епоху освітніх змін» (2021 р.);

Науково-громадська та організаційно-методична робота:

 • Керiвництво науковою роботою студентів (магістерські роботи; курсові роботи; доповіді на студентських міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах; наукові публікації (статті, тези)).
 • Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, науково-методологічних та науково-практичних семінарах, вебінарах, майстер класах.
 • Рецензування науково-дослідних (дисертаційних) робіт, підручників; підготовка відгуків на автореферати дисертацій докторів філософії (кандидатів наук).
 • Виконання обов’язків куратора академічних груп.
 • Участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента.
 • Участь в атестації наукових кадрів у якості Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти (2013-2018рр.).
 • Участь у професійному об’єднанні IATEFL Ukraine.

Науково-методична робота: понад 90 науково-методичних праць
українською та англійською мовами, серед них: монографії, навчально-
методичні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми,
інструктивно-методичні матеріали, навчально методичні комплекси дисциплін у
форматі електронної навчальної системи «Модульне динамічне об’єктно-
орієнтоване середовище для навчання MOODLE», статті, тези доповідей.

Основні наукові публікації:
Статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними
наукометричними базами даних Scopus або Web of Science:

1.Gurevych R. S. A model of foreign language teachers training in the information-educational environment of higher educational institutions [Електронний ресурс] / R. S. Gurevych, O. O. Rogulska, O. V. Tarasova, O. V. Magdiuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol. 72. № 4. – Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2784 .

2. Popelo, O., Arefiev, S., Rogulska, O., Rudnitska, K., & Derevianko, D. (2022).
Higher education as a determinant of sustainable development. Journal of the
University of Zulia, 13(38), 734-746. https://doi.org/10.46925//rdluz.38.40

3. Rogulska, O., Rudnitska, K., Mahdiuk, O., Drozdova, V., Lysak, H., & Korol, S.
(2023). The today’s linguistic paradigm: the problem of investigating emotional
intelligence in the learning of a foreign language. Revista Românească pentru Educaţie
Multidimensională, 15(4), 458-473.
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/6175

Статті в наукових фахових виданнях України

1. Рогульська О. О. Готовність майбутніх учителів іноземної мови до
професійної діяльності: теоретичний аналіз / О. О. Рогульська // Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / редкол. Р. С. Гуревич, А.
М. Коломієць. Київ ; Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. – Вип. 53. – С. 210–214.


2. Рогульська О. О. Доцільність використання мобільних додатків у
професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов [Електронний ресурс] / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Вісник Національної академії Державної
прикордонної служби України. – Серія : Педагогіка : електронне наукове фахове
видання. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9.


3. Рогульська О. О. Концепція підготовки майбутніх учителів іноземних мов в
умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти / О. О.
Рогульська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. – Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць /
редкол.: А. М. Коломієць (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – Вип. 58. –
С. 31–37.


4. Рогульська О. О. Технології підготовки майбутніх учителів іноземних мов в
умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти України / О. О.
Рогульська, О. В. Тарасова // Освітній простір України. – 2019. – Вип. 15. – С.
111–123.

5. Rogulska O. O. Polish experience of foreign language teachers’ training / O.
O. Rogulska, O. V. Tarasova // Порівняльна професійна педагогіка : науковий
журнал. – Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 9 (2). – С. 19–25.


6. Rogulska O. O. Using interactive whiteboards to enhance English language
instruction and learning / O. O. Rogulska, O. V. Tarasova // Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. – Серія :
педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019.
– № 1 (16). – С. 342–354.


7. Рогульська О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх
учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів
вищої освіти / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова, М. В. Іконнікова, Л. В. Жовнич //
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця :
ТОВ фірма «Планер», 2020. – Вип. 55. – С. 196–206.


8. Рогульська О. Аналітичне читання художніх творів як невід’ємна складова
навчання іноземної мови / О. Рогульська, О. Тарасова, І. Росквас // Збірник
наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. –
Серія : педагогічні науки. – 2021. – № 1 (24). – С. 393–416.


9. Дроздова В. Особливості використання проектних технологій у процесі
дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО / В. Дроздова, О. Рогульська, К.
Рудніцька // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія : «Педагогіка.
Соціальна робота». – 2021. – Вип. 1 (48). – C. 127–133.


10. Рогульська О. О. Проблематика «Кримських сонетів» Адама Міцкевича:
методичний аспект / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Актуальні проблеми
філології та перекладознавства. – 2021. – Вип. 21. – Т. 1. – С. 101–109.


11. Рогульська О. Використання цифрових онлайн інструментів для
ефективної реалізації дистанційного навчання. / О. Рогульська, К. Рудніцька, В.
Дроздова // Acta Paedagogiсa Volynienses. – 2022. – Вип. 1. – С. 161–169. doi:
https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.25

12. Rogulska O. O. Pedagogical conditions for teaching bachelors of foreign
philology in the information-educational environment at HEI / O. O. Rogulska, O. V.
Tarasova, I. A. Roskvas // Закарпатські філологічні студії / ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-
т». – Ужгород, 2022. – Вип. 22, т. 2. – С. 108–118.


13. Рогульська О. О. Застосування моделі змішаного навчання
«перевернутий клас» на заняттях з історії зарубіжної літератури в умовах
дистанційного навчання. / О. О. Рогульська, Н. В. Левицька // Наукові записки.
Серія: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 205. – С. 49–53.


14. Магдюк О. В. Діяльнісна теорія навчання у контексті парадигми сучасної
мовної освіти. / О. В. Магдюк, О. О. Рогульська, // «Вісник науки та освіти (Серія
«Педагогіка»)»: журнал. – 2022. Вип. 5(5). – С. 316–326.


15. Rogulska, O. Integrated formation of students’ social-cultural competence
during foreign language classes in institutions of higher education. / О. Rogulska, О.
Mahdiuk // Scientific Journal of Polonia University. – 2023. 56 (1). – P. 238-244.
https://doi.org/10.23856/5633

16. Магдюк О. В. Особливості мобільності як професійно значущої особистої
якості студентів. / О. В. Магдюк, О. О. Рогульська // Наукові записки. Серія:
Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 207. – С. 221-225.

17. Рогульська О. О. Доцільність формування “soft skills” у студентів ЗВО
засобами інтерактивних та мультимедійних технологій. / О. О. Рогульська, О. В.
Магдюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 209. – С. 92-98.
https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-209-92-98

Навчальні посібники

 1. Бідюк Н. М., Рогульська О. О. Enjoy Your Home-reading: навч. посіб. для
  студентів ВНЗ. Хмельницький: ХНУ, 2016. 182 с. (гриф МОН України).
 2. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Enjoy Your Home-reading: навч. посіб.
  для студентів ЗВО. Хмельницький: ХНУ, 2018. 240 с. (рекомендовано Вченою
  радою Хмельницького національного університету).
 3. Рогульська О. О. Історія зарубіжної літератури : курс лекцій з дисципліни
  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 035.10
  «Філологія. Прикладна лінгввістика» / О. О. Рогульська. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 164 с.
 4. Рогульська О. О., Дубініна К. А. Історія зарубіжної літератури : курс
  лекцій з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
  освіти спеціальностей «Середня освіта. Мова та зарубіжна література
  (англійська)» і «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. О. Рогульська, К. А.
  Дубініна. Хмельницький : ХНУ, 2023. 172 с.

  Монографії
  1. Рогульська О. О. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в умовах
  інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: теорія і практика:
  монографія. Хмельницький: ХНУ, 2019. 511 с.

  2. Rogulska O. O., Magdiuk O. V., Tarasova O. V. European experience of the
  foreign languages teachers’ training. Problem space of modern society: philosophical-
  communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Warsaw: BMT
  Erida Sp. z o.o., 2019. Pt. I. P. 37–59.

  3. Гуревич Р. С. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів
  іноземних мов засобами інтерактивних технологій / Р. С. Гуревич, О. О. Рогульська
  // Становлення особистості майбутнього фахівця в умовах підготовки до
  професійно-педагогічної діяльності: діалог зі стейкхолдерами : монографія / за
  ред. акад. Р. С. Гуревича. – Вінниця : ТОВ «Друк+», 2022. – С. 210-229.

  4. Рогульська О. О. Впровадження студентоцентрованих технологій у
  професійну підготовку фахівців мовних спеціальностей. / О. О. Рогульська //
  Філологічні дисципліни в закладі вищої освіти: лінгводидактичні аспекти :
  монографія / за заг. ред.: І. І. Гуменюк ; Заклад вищої освіти «Подільський
  державний університет». – Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. – С. 187-205.

  Відзнаки:
  Грамоти і подяки за сумлінну працю від керівництва Хмельницького
  національного університету.