Перейти до вмісту

Загальна інформація про кафедру

Історія кафедри бере свій початок з 2001 року, коли її було створено як кафедру практики іноземної мови та методики викладання (Наказ № 200 від 09 листопада 2001 року). У 2020 році підрозділ перейменовано на кафедру іншомовної освіти і міжкультурної комунікації (Наказ № 184 від 27 листопада 2020 року).

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Бідюк Наталя Михайлівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 висококваліфікованих викладачів, серед яких: 2 доктори педагогічних наук, 10 кандидатів (педагогічних, психологічних, філологічних) наук.

Кафедра є випусковою і забезпечує професійну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми програмами:

✔ «Середня освіта. Англійська мова і література» (ОР «Бакалавр», «Магістр»)

✔ «Філологія. Прикладна лінгвістика» (ОР «Бакалавр»).


Дисципліни кафедри

✔ Практичний курс англійської мови

✔ Практична фонетика англійської мови

✔ Практична граматика англійської мови

✔ Ділова англійська мова

✔ Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

✔ Лінгвокраїнознавство (англомовних і німецькомовних країн)

✔ Історія зарубіжної літератури

✔ Методика викладання іноземної мови

✔ Мовознавчі дисципліни (Стилістика англійської мови, Компаративна лінгвістика, Лексикологія англійської мови, Основи комунікативної лінгвістики, Основи лінгвістичного аналізу тексту, Прикладна лінгвістика та інші)

✔ Педагогіка і психологія профільної та вищої школи

✔ Методика викладання іноземної мови у профільній та вищій школі

✔ Література у кроскультурному просторі

✔ Методологія і організація наукових досліджень


Фонд навчально-методичної літератури кафедри налічує понад 2550 одиниць (словників, підручників, навчальних посібників, методичних розробок), а також найсучасніших надходжень зарубіжних видавництв Великої Британії, США, Німеччини.

Гордістю кафедри є серія авторських підручників, виданих викладачами кафедри за період з 2010 по 2022 роки.

Формування та розвиток іншомовної професійної компетентності здобувачів вищої освіти здійснюється в обладнаних лекційних залах, навчальних класах, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих лінгафонних кабінетах. Усі спеціалізовані навчальні аудиторії забезпечені необхідною аудіо- та відеотехнікою, мультимедіа, комп’ютерною технікою, що дозволяє ефективно проводити заняття з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Студентам створено всі умови для якісного навчання, професійного розвитку, наукової роботи та творчої реалізації. Студенти мають змогу брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності, підтвердити рівень володіння англійською мовою (В2 та вище) завдяки тому, що кафедра є офіційним центром з підготовки до міжнародних Кембриджських іспитів з англійської мови (Cambridge English Language Assessment Athorised Preparation Centre). Більшість студентів кафедри, які навчалися за бакалаврською програмою, продовжують своє навчання на кафедрі для здобуття ступеня магістра.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою професійну майстерність та є активними учасниками науково-практичних конференцій та семінарів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських). Викладачі беруть участь в освітніх заходах, які проводить міжнародна професійна організація викладачів англійської мови TESOL, Британська Рада (the British Council) та Інститут Ґете (Goethe-Institut).


Кафедра плідно співпрацює із представництвом Pearson Education в Україні, українсько-британським освітнім центром Dinternal, Видавництвом Кембриджського університету (Cambridge University Press), Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету (Cambridge English Language Assessment), офіційним представником видавництва Кембриджського університету компанією «Лінгвіст» та авторизованим екзаменаційним центром Oxford Klass UA009.

У 2011 році спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України при кафедрі створено Центр порівняльної професійної педагогіки – науково-методичне об’єднання вчених, дослідників, педагогів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які володіють іноземними мовами, здійснюють наукові пошуки в галузі педагогічної компаративістики.

Двічі на рік кафедра здійснює видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка», який згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 включено до Переліку наукових фахових видань України. Журналу присвоєно категорію “Б”.

Щорічно кафедра практики іноземної мови та методики викладання сумісно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ), організовує науково-методичний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» за результатами якого видається збірник тез доповідей.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії з освiтнiх, педагогiчних наук» (Phd) з галузі знань 01 Освiта/Педагогiка за спеціальністю 011 Освiтнi, педагогiчнi науки.

У 2021 році освітньо-професійна програма «Англійська мова і література», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальності 014 Середня освіта) успішно пройшла акредитаційну експертизу. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло акредитаційну справу та ухвалило рішення про відповідність освітньо-професійної програми Критеріям оцінювання якості, тим самим акредитувавши освітню програму до 01 липня 2026 р.