Перейти до вмісту

Дубініна Катерина Анатоліївна

Старший викладач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, кандидат філологічних наук

E-mail: dubininaka@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID 0000-0003-4746-6943

Web of Science Researcher ID: IVH-6245-2023

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=0ywVRFYAAAAJ

Освіта та науково-педагогічна діяльність:

2006 – магістр філології

2006-2009 – навчання в аспірантурі Львівського національного університету, кафедра історії літератури імені Михайла Возняка

2010 – захист дисертації та присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук

2010-2013 – старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін, доцент кафедри документознавства в Хмельницькому інституті соціальних технологій університету «Україна»

2013-2014- завідувач відділу художньо-естетичного напрямку ЦДЮТ при відділі освіти Хмельницької районної ради

2015-2016 –керівник арт-гуртка при центрі «Простір», викладач риторичного мистецтва при кіно-школі «Простір», ведуча дитячих телепередач та інших кіно та арт-проектів для кіно-школи «Простір»

2016-2017 – завідувач приймальної комісії у Хмельницькому інституті МАУП

2019 – магістр практичної психології

З 2018 і до тепер – старший викладач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, факультет міжнародних відносин і права Хмельницького національного університету

Дисципліни: «Історія зарубіжної літератури», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Українська мова як іноземна» (для бакалаврів англомовної форми навчання), «Culture Studies, Communication Culture, Ethics and Aesthetics» (для бакалаврів англомовної форми навчання), «Документознавство», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Професійні та наукові інтереси: історія літератури, порівняльне літературознавство, порівняльна професійна педагогіка, мовознавство, медієвістика, постмодерні літературознавчі студії, педагогічна психологія

Стажування:

1. Підвищення кваліфікації за напрямом викладання української мови як іноземної в Національному педагогічному університеті імені М.П.Другоманова за програмою: Інноватика у викладані української мови як іноземної. Свідоцтво про підвищення кваліфікації – 12 СС 02125295 / 043147 – 19. (108 годин)

2. Підвищення наукового стажу – міжнародне стажування «Академічна доброчесність», що проходило у Wyzszym Seminarium Duchownym Stoworzyszenia Apostolstwa Katolickiego w okresie od 11 sierpnia do 20 wrzesnia 2020 r. (180 годин – ECTS 6 credits) Сертифікат наукового стажу – KW-092020~047 (Warszawa 20.09.20)

3. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості та досвід» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Центр українсько-європейського наукового співробітництва) (2022 р.).

Організаційно-методична діяльність:

з 2021 – відповідальна за сайт кафедри

Виховна робота: з 2022 – заступник декана з виховної роботи ФМВП

Науково-методичний доробок: розробка методичних матеріалів з предмету «українська мова» для слухачів-іноземців підготовчого відділення факультету міжнародних відносин і права, освітні та робочі програми, навчально методичні комплекси дисциплін у форматі електронної навчальної системи «Модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання MOODLE», статті, тези доповідей

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Дубініна К. Метафізика образу в поезії Дмитра Туптала й Івана Величковського – / Катерина Дубініна // Дмитро Туптало у світі українського бароко Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип.1]. – Львів: Артос – Апріорі, 2007. -С 147-152.

2. Дубініна К. Межі світського авторитету у полемічній прозі / Катерина Дубініна // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. Проф. М. Ткачука . – Тернопіль: ТИПУ, 2008. – Вип. 24. – С 28-36.

3. Дубініна К. «Пересторога» в контексті української полемічної прози: засади риторики / Катерина Дубініна // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЩТ Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2007 – 2008. Випуск XVII – XVIII. – С. 218 – 222.

4. Дубініна К. Візантійські «сліди» в «Пересторозі» / Катерина Дубініна // Медієвістика: збірник наукових статей / за ред. О. Александрова. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 5. – С 220-224.

5. Дубініна К. Ідея єдності освіти і духовного розвитку в полемічні й прозі: львівська «Пересторога», «Тренос» Мелетія Смотрицького / Катерина Дубініна // Актуальні проблеми- слов’янської. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. // Відп. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. XXI. – С 59-64.

6. Дубініна К. Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у “Пересторозі”) / Катерина Дубініна // Літературознавчі обрії, ґпраці молодих учених / [відп. ред. Л. С. Бербенець]. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – С. 101-103.

7. Дубініна К. Культурно-освітні обрії «Перестороги» / Катерина Дубініна // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. За ред. проф. Богдани Криси [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип.3]. – Львів: Свічадо. 2010. – С. 86-90.

8. Дубініна К.А. Історичність як важливий риторичний чинник полемічного твору / Катерина Дубініна // Актуальні проблеми- слов’янської. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. // Відп. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012

9. Дубініна К.А. «Пересторога» як явище львівського брацького середовища / Катерина Дубініна // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. За ред. проф. Богдани Криси [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип.4]. – Львів: Свічадо. 2012

10. Дубініна К. Фемінізм в англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. та особливості його прояву в українській (Порівняльній аналіз на прикладі творчості Вірджинії Вулф та Лесі Українки) / К. Дубініна / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький, 2020. (DOI 10/31891~2415-7929)

11. Лицарська традиція в середньовічній німецькій літературі та феномен лицарської традиції в українській полемічній прозі XVI-XII ст. / К. Дубініна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельниьцький, 2021. (DOI 10/31891~2415-7929)

12. Shestakova, S., Dubinina, K., Anikina, I., Myronova, N., Muratova, O., & Radionova, T. (2022). Neurocognitive Trends in the Structural-Functional Model of the Lexical-Semantic Way of Word Formation. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 236-251. (WOC)(DOI: https://doi.org/10.18662/brain/13.3/365)

13. Hura, T., Dubinina, K., Khryk, V., Kazanishena, N., & Biliavska, T. (2023). The role of distance education in the training of specialists. Revista Eduweb, 17(4), 74-86. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.8

14. Дубініна К. Проблема вивчення російської літератури в курсі історії зарубіжної літератури в Україні на тлі Російсько-української війни: порівняльний аналіз із досвідом Ізраїлю у формуванні програм літературознавчих дисциплін із включенням німецької літератури / К. Дубініна/ Порівняльна професійна педагогіки: зб. наук. праць. Хмельницький, 12(1)/2022, С. 94-103.