Перейти до вмісту

Король Світлана Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук

e-mail: korols@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WCyeZ-sAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4939-2661

ResearcherID Web of Science: KIJ-1791-2024

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (1996), романо-германська філологія, філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури, викладач англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

1998 – викладач кафедри перекладу

2001 – старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2011 – захист кандидатської дисертації

2012 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2013 – присвоєння вченого звання доцента

Дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Сучасна німецька мова», «Теоретична граматика німецької мови», «Практика перекладу німецької мови» «Комунікативний курс німецької мови», «Практична граматика німецької мови», «Мистецтво презентації (німецька мова)»

Професійні та наукові інтереси: Інтерактивне навчання як інноваційний підхід до вивчення іноземної мови, методика викладання німецької мови, професійна педагогіка.

Стажування:

1. Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації ПВС з розроблення освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти. Наказ 35-КП від 05.02.2018р. Свідоцтво ХМ02071234/051 від 19.10.2018 р.

2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020 р.- 28.05.2021 р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р. № 286-КП

3. Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» з 10 січня по 31 січня 2022 р. Наказ №45-КП від 02.02.2022. Сертифікат ХМ02071234 / 22-138 від 04.02.2022 р.

4. Закордонне стажування в університеті Грайфсвальд (Німеччина) з 01.05.22 по 31.07.22 за темою «Дослідження освітнього процесу підготовки вчителів іноземної мови в університеті Німеччини». (свідоцтво університету Грайфсвальд) відповідно до наказу від 28.04.2022 №80-КП. (270 год.)

Організаційно-методична діяльність:

– відповідальний за організацію та проведення захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта. (Мова та література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти;

– відповідальний за перевірку дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта. (Мова та література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти на наявність академічного плагіату за допомогою програмно-технічних засобів Anti Plagiarim та Unicheck;

– член проєктної групи з розробки та супроводу освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

– член проєктної групи з розробки та супроводу освітньої програми «Середня освіта. Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Виховна робота: куратор академічної групи СОАм-21-1.

Науково-методичний доробок: автор низки науково-методичних праць українською та німецькою мовами (освітні програми, навчально-методичні матеріали, методичні вказівки, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, статті, тези та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. (2022). Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education). Postmodern Openings, 13(1), 330-350. https://doi.org/10.18662/po/13.1/399 (WoS).

2. Король С. В. Класифікація лексики іншомовного походження в німецькій мові. Збірник наукових праць: Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2021. № 21. Том 2. С. 29-33

3. Король С.В. Німецький інфінітив у системі частин мови. Збірник наукових праць: Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2020. № 19. С.20-24

4. Король С.В. Складні іменники в німецькій мові. Наукові записки Національного університету: Острозька академіясерія «Філологія». Науковий журнал щоквартальник. 2020. Випуск 10(78). С.124-127

5. Король С.В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови за допомогою методу інтелект-карт. Науково – педагогічний журнал: Молодь і ринок. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019. № 3 (170). С.86-91

6. Король С.В. Фонетичні засоби німецької мови у рекламних текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск чотирнадцятий / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. С. 68-77

7. Король С.В. Використання частин мови у німецькомовних рекламних текстах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск дванадцятий. / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. С. 123-127

8. Король С.В. Соціолінгвістичний аспект у навчанні майбутніх вчителів іноземної мови. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ПП Мошак М. І., 2016. Вип. 21. C. 58-62

9. Король С.В. Лексичні засоби вираження модальності у німецькій мові. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск 11, том 2 / головний редактор М. Є. Скиба. Хмельницький, 2016. С. 79-85.

10. Король С.В. Професійна спрямованість іншомовної підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин. Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 758 Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький національний у-т., 2015. С. 85-90

Навчальний посібник:

1. Граматичні труднощі перекладу з німецької мови: метод. вказівки до практичних занять/ О.В. Павлик, С.В. Король, – Хмельницький: ХНУ, 2003. 45с

Методичні розробки:

1. Кommunikatives Deutsch = Комунікативний курс німецької мови : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / С. В. Король. Хмельницький : ХНУ, 2022. 29 c.

2. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» / Н. М. Бідюк, С. В. Король, О. В. Орловська. Хмельницький: ХНУ, 2020. 50 с.

3. Педагогічна практика (Методичні вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література)» OР «Бакалавр») / С.В. Король, О.В. Орловська. Хмельницький: ХНУ, 2020. 36с.

4. Фонетика німецької мови : МВ до виконання фонетичних вправ для студ. спец. СО (Англ. мова і література) / Король С.В., Левицька Н.В. Хмельницький : ХНУ, 2019 – 45 с.

5. Практична граматика німецької мови : для студ. спец. СО (Англ. мова і літ.) / Король С.В., Левицька Н.В. Хмельницький : ХНУ, 2019. 30 с.