Перейти до вмісту

Лисак Галина Олександрівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: lysakh@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0598-6919

Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=s-BL7IkAAAAJ

Web of Science ResearcherID: AHC-4866-2022 

Освіта: Хмельницький державний університет (2006); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2006 – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2010 – захист кандидатської дисертації

2014 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Історія англійської мови».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови та міжкультурна комунікація.

Стажування:

1. Відвідування семінарів та майстер-класів з педагогічної майстерності для викладачів Хмельницького національного університету(2020 р.)

2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (2021р.)

3. Підвищення кваліфікації ПВС за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» (Хмельницький національний університет, 2022 р.)

4. Підвищення кваліфікації (стажування) на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (2022 р.)

5. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості та досвід» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Центр українсько-європейського наукового співробітництва) (2022 р.).

Організаційно-методична діяльність:

– відповідальний за підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

– відповіданьний за наукову роботу.

Виховна робота: куратор групи ФПЛ-19-1

Науково-методичний доробок: низка науково-методичних праць українською та англійською мовами: методичні розробки, освітні та робочі програми, навчально методичні комплекси дисциплін у форматі електронної навчальної системи «Модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання MOODLE», статті, тези доповідей.

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. (2022). Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education). Postmodern Openings, 13(1), 330-350. https://doi.org/10.18662/po/13.1/399 (WoS).

2. Halyna Lysak Implementation of Immersive Technologies in Foreign Language Learning: Analysis of Foreign and Domestic (Ukrainian) Experience / Halyna Lysak // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 12 (1) – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 78-86.

3. Лисак Г.О. Зміни в системі голосних звуків сучасної британської англійської мови / Г. О. Лисак // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. . – Хмельницький : ХНУ, 2021. – №21, Том 2. – С.38-42.

4. Лисак Г.О. Використання можливостей сервісу Google Classroom у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови / Г. Лисак // // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологія : наук. журн. – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 11 (79). – С. 233-238.

5.Лисак Г. О. Модель «перевернутого» навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови / Лисак Г. О., Мартинюк О. В. // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань: Візаві, 2020. Вип. 1(3), ч. 2. – С. 86–94

6. Lysak H. Integration of english for specific purposes into applied linguistics curriculum: overview of leading universities’ experience and a new approach suggestion / O. Sadovets, H. Lysak // Comparative Professional Pedagogy. – 2020. – № 10 (1). – P. 20–31.

7. Лисак Г. О. Утворення нових номінативних одиниць в сучасній англійській мові під впливом інноваційних технологій / Лисак Г.О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 118-122.

8. Лисак Г. О. Навчання студентів закладів вищої освіти усного англомовного монологічного мовлення / Г. О. Лисак, О. В. Мартинюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2019. – Вип. 26. – С. 32-37.

9. Лисак Г. О. Різновиди англійської мови як важливий змістовий компонент фахових лінгвістичних дисциплін / Лисак Г. О., Мартинюк О. В. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 312–317

10. Лисак Г. О. Поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації / Лисак Г.О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – Випуск 14. – С. 91-102.

Навчальний посібник:

1. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Лисак та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

2. Master your English (Практичний курс англійської мови) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Бідюк, Г.О. Лисак , О.В. Орловська, О.В. Матущак. – Хмельницький : 2013. – 254 с.

Методичні розробки:

1. Програма практичної підготовки (педагогічна та переддипломна прак¬тики) : методичні рекомендації щодо їх виконання здобувачами вищої освіти спеціальності 014.02 «Середня освіта. Англійська мова і література» / уклад.: Н. М. Бідюк, О. В. Орловська, Г. О. Лисак. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 29 с.

2. Лисак Г.О. Практична граматика англійської мови : методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Г.О. Лисак, О.В. Садовець. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 44 с.

3. Лисак Г.О. Комунікативна лінгвістика: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О.В.Садовець, Г.О.Лисак. – ХНУ, 2020. – 82 с.

4. Лисак Г.О. History of English Language. Історія англійської мови (методичні вказівки для студентів предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література) / Г.О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 37 с.