Перейти до вмісту

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал “Порівняльна професійна педагогіка” включено до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б”.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).

Мова видання: англійська, українська.

Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.

Проблематика статей журналу:

• теоретико-методологічні засади педагогічної компаративістики;

• сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти у світовому просторі;

• розвиток освітніх систем у зарубіжному досвіді;

• порівняльний аналіз освітнього процесу у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти різних рівнів акредитації;

• теорія і практика організації навчально-пізнавальної, дослідницької, самостійної діяльності в різних закладах освіти у зарубіжній практиці;

• пошук ефективних шляхів наукового вивчення і коригування сучасних процесів, що відбуваються в світовій педагогіці й освітній політиці;

• вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері виховання;

• методичні аспекти іншомовної підготовки у системі освіти провідних країн світу.

ЗАСНОВНИКИ:

Національна Академія педагогічних наук України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Центр порівняльної професійної педагогіки

НАУКОВА РАДА

Голова:

Кремень В. Г. – д. Філос. Н., проф., дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України

Члени:

Матвієнко О. В. – д. пед. н., проф., Київський національний лінгвістичний університет

Ничкало Н. Г. – д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, акад.-секр. Від-ня проф. освіти і освіти дорослих НАПН України

Скиба М. Є. – д. тех. н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор Хмельницького національного університету

Хомич Л. О. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Бідюк Н. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет

Заступник головного редактора:

Авшенюк Н. М. – д. пед. н., проф., с. н. с., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Відповідальний секретар:

Садовець О. В. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет

Технічний секретар:

Лапшина О. О. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Гуревич І. Р. – д. філол. наук, проф., Інститут обробки знань Дармштадського технічного університету, Німеччина

Десятов Т. М. – д. пед. н., проф., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Іконнікова М. В. – д. пед. наук, проф., Хмельницький національний університет

Козубовська І. В. – д. пед. н., проф., Ужгородський національний університет

Лещенко М. П. – д. пед. н., проф., Університет ім. Я. Кохановського в м. Кельце

Лук’янова Л. Б. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Огієнко О. І. – д. пед. н., проф., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Пазюра Н. В. – д. пед. н., проф., Киівський національний авіаційний університет

Петрук Н. К. – д. філос. н., проф., Хмельницький національний університет

Пуховська Л. П. – д. пед. н., проф., ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Скиба К. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет

Третько В. В.– д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет

Шльосек Ф. – д. хабіліт., проф., дир. Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, іноземний член НАПН України, голова наукового товариства «Польща–Україна», Польща

Шнядковскі М. – д. хабіліт., проф., проф. кафедри методів і технік навчання факультету основ техніки Люблінської політехніки, Польща

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 травня / до 20 листопада на електронну скриньку: comprofped@gmail.com

Більш детальну інформацію про правила оформлення та подання рукописів, політику рецензування, видавничу етику та архів номерів можна знайти за посиланням: https://cpp.khmnu.edu.ua/index.php/cpp

Архів номерів

Повний архів журналу з 2011 року (зі статтями авторів у окремих pdf файлах) можна знайти за посиланням:
https://angl.khnu.km.ua/fs/5/1/2011-2022.zip