Перейти до вмісту

Неформальна освіта

Університет може прийняти рішення про визнання і зарахування результатів навчання в обсязі до 10% від загального обсягу ОП. Спеціально створена експертна комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти документи про неформальну освіту, проводить з ним співбесіду. При прийнятті комісією рішення про проведення атестації викладач відповідної кафедри, який викладає означену дисципліну, ознайомлює здобувача вищої освіти з програмою навчальної дисципліни та переліком контрольних питань, що виносяться на підсумкове оцінювання.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється у ХНУ Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ (https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-poryadok-vyznannya-ta-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya.pdf), до якого є вільний доступ.

Комісія здійснює оцінювання знань за чинним в університеті «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» (https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-kontrol-i-oczinyuvannya-rezultativ-navchannya.pdf) та виставляє підсумкову оцінку за інституційною шкалою й шкалою ЄКТС у направлення, видане деканатом. Якщо середньозважений бал, який набрав здобувач вищої освіти, вищий ніж 3,00, то результати навчання неформальної освіти зараховуються і заносяться у індивідуальний план здобувача.

У робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін за ОП прописано правила щодо можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Онлайн-курси Coursera 

Онлайн-курси Prometheus 

Онлайн-курси ВУМ on-line 

Онлайн-курси Copernicus College 

Онлайн-курси Future Learn 

Онлайн-курси Harvard University 

Онлайн-курси Oxford University 

Онлайн-курси EdEra