Перейти до вмісту

Методкабінет

Методкабінет кафедри налічує понад 2500 томів навчальної літератури – підручників, словників, художньої літератури. Фонд укомплектовано найсучаснішими надходженнями видавництв Великобританії та США для індивідуальної роботи студентів. Аудіо та відеотеки постійно поповнюються новими надходженнями та включають матеріали як для роботи на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів.Кабінет обладнаний відео-, аудіотехнікою, що дозволяє використовувати сучасні методи викладання спеціальних дисциплін, накопичувати фонд відеоматеріалів, пов’язаних із організацією виховних заходів, із методикою викладання мови та літератури в загальноосвітніх закладах.

Важливою складовою організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу за даною спеціальністю є наявність шкільних підручників та підручників для вищих навчальних закладів, навчально-методичних посібників, монографій. З усіх навчальних дисциплін Навчального плану заявленої спеціальності у бібліотеці університету, факультетів є відповідна кількість підручників та навчальних посібників. Фонди бібліотеки університету постійно поновлюються внаслідок надходжень нових підручників, навчальних посібників, монографій. З окремих дисциплін вузівські та шкільні підручники є в обмеженій кількості або застарілі в методологічному плані і не відповідають сучасному рівню наукових знань і вимог навчальних курсів. Тому з дисциплін, для викладання яких немає базової навчальної літератури, розробляються електронні варіанти підручників та навчальних посібників. Виконується робота щодо створення, доопрацювання та оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін. Викладачами університету розробляються та оновлюються тексти лекцій, деталізуються плани практичних та семінарських занять. Для забезпечення інформаційних потреб студентів проводиться значна робота зі створення електронних версій навчально-методичних матеріалів. Майже кожна дисципліна навчального плану забезпечена електронними конспектами лекцій та навчальних посібників, до яких студенти напряму мають доступ в комп’ютерних класах ХНУ та в мережі Internet. Важливу роль у методичному забезпеченні навчального процесу, підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє написання та опублікування монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників викладачами університету. У навчальному процесі активно використовуються навчальні посібники та методичні вказівки, розроблені викладачами університету. Зокрема, викладачі випускової кафедри – практики іноземної мови та методики викладання – розробили і видали підручники, посібники і методичні вказівки, необхідні для забезпечення навчального процесу даної спеціальності:

Навчальні посібники з грифом МОН України

1. Бідюк, Н.М., Балацька, Л.М. (2000). Освіта у Великій Британії: Навчальний посібник. Хмельницький: ТУП.

2. Бідюк, Н.М., Дармороз, Г.А., Манзій, А.М., Наринецький. І.М., & Садикова, О.К. (2005). PraktischesDeutsch(Практичний курс німецької мови): Навчальний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів молодших курсів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Хмельницький: ХНУ

3. Бідюк, Н.М., Дармороз, Г.А., Манзій, А.М., Наринецький. І.М., & Садикова, О.К. (2007). PraktischesDeutsch(Практичний курс німецької мови): Навчальний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів молодших курсів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Хмельницький: ХНУ

4. Шаран, Р.В., Ємець, О.В., Малюска, З.В., & Морська, Л.М. (2009). EnglishforPart-TimeStudents. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Хмельницький: ХНУ.

5. Бідюк, Н.М., Горошко, М.В., Мартинюк, О. В., Матущак, О.В., Ніколайчук, Л.А., & Орловська, О.В. (2010). PracticeyourEnglish. Навчальний посібник для студентів молодших курсів філологічних спеціальностей. Хмельницький: ХНУ

6. Бідюк, Н.М., Дармороз, Г.А., Манзій, А.М., Наринецький. І.М., & Садикова, О.К. (2010). PraktischesDeutsch(Практичний курс німецької мови): Навчальний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів молодших курсів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Хмельницький: ХНУ

7. Бідюк, Н.М., Орловська, О.В. (2013). MasterYourEnglish (Практичний курс англійської мови): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Хмельницький: [е. в.]

8. Бідюк, Н.М., Рогульська, О.О. (2016). Enjoyyourhomereading. Насолоджуйтеся домашнім читанням: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ.

9. Бідюк, Н.М., Федух, І.С. (2016). English: Steptoproficiency: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ.

10. Бідюк, Н.М., Дармороз, Г.А., Манзій, А.М., & Рахімова, О.К. (2017). Практичний курс німецької мови. PraktischesDeutsch: навч. посіб. (Т.1-2). Хмельницький: ХНУ.

11. Бідюк, Н.М., Комочкова. О.О. (2017). Основи прикладної лінгвістики: вступ до спеціальності: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ

12. Зембицька, М.В., Магдюк, О.В., Мазур, Ю.Я., Садовець, О.В., Бідюк, Н.М. (Ред.). (2019). Практичний курс англійської мови. UpgradeYourEnglish: навч. посібник для студ. молодших курсів філол. спец. Хмельницький: ХНУ.

Наукові монографії

13. Бідюк, Н.М. (2008). Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії. Хмельницький: ХНУ.

14. Бідюк, Н.М. (2009). Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика. – Хмельницький: ХмЦНТЕІ.

15. Рогульська, О. О. (2019). Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: теорія і практика: монографія. Хмельницький: ХНУ.

16. Rogulska, O. O., Magdiuk, O. V., Tarasova, O. V(2019). European experience of the foreign languages teachers’ training. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o.

17. Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П., & Бідюк, Н. М. (2021). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти Японії та країн Європейського Союзу (на прикладі Польщі): монографія. Видавець ФОП Бідюк Є. І.

18. Михальчук, Н., Гончарук, Н., Коваль, І., Семенів, Н., Чеканська, О., Онуфрієва, Л. (Ред.). (2020)Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі : колективна монографія. Кам.-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута».

19. Рогульська, О. О., Гуревич, Р. С. (Ред.). (2022) Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій. Становлення особистості майбутнього фахівця в умовах підготовки до професійно-педагогічної діяльності: діалог зі стейкхолдерами : монографія. Вінниця: ТОВ «Друк+».

Навчальні посібники

20. Павлик, О.Б., Король, С.В. (2003). Граматичні труднощі перекладу з німецької мови: Навчальний посібник. Хмельницький: ТУП.

21. Кадемія, М.Ю., Рогульська, О.О., & Гуревич, Р.С. (Ред.). (2009). ІнформацІйно-комунікаційні технології в міжкультурній комунікації. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського.

22. Бідюк, Н.М. (2010). Теоретико-методичні підходи у навчанні іноземної мови: Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов (англійською мовою). Хмельницький: ХНУ.

23. Дармороз, Г.А.,Кустовська, І.М., Рахімова, О.К. (2011). Навчальний посібник для самостійної роботи з практичного курсу німецької мови для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Хмельницький: ХНУ.

24. Рогульська, О. О., Тарасова, О. В. (2018). EnjoyYourHome-reading: навч. посіб. для студентів ЗВО. Хмельницький: ХНУ.

Методичні вказівки, розробки

25. Король, С.В., Кулик, О.Є., & Павлик, О.Б. (2001). Kommunikationsthemen. Методичні вказівки до читання та вивчення розмовних тем з німецької мови для студентів IV курсу спеціальності «Переклад». Хмельницький: Технологічний університет Поділля

26. Бідюк, Н.М., Куць-Карпенко, О.О. (2002). PastTenses. Methodological instructions in Practical Grammar for students of the specialty “Translation”. Минулий час. Методичні вказівки з практичної граматики для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

27. Пасічник, С.А., Бідюк, Н.М., & Підлипська, А.В. (2002). Phrasalverbs. Methodological instructions in Practical Grammar for students of the specialty “Translation”. Фразові дієслова. Методичні вказівки з практичної граматики для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

28. Орловська, О.В., Панчук, О.В., & Бурковська, Л.Д. (2002). Grammartests. Методичні вказівки з практичної граматики для студетів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

29. Бідюк, Н.М., Буловацька, Н.В., & Якимчук Ю.В. (2002). Modalverbs. Methodical instructions in Practical Grammar for students of the speciality “Translation”. Модальні дієслова. Методичні вказівки з практичної граматики для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

30. Орловська, О.В., Пасічник, С.А., & Панчук, О.В. (2003). Non-finite forms of the Verb. Methodological instructions in Practical Grammar for students of the speciality “Translation”. Heocoбові форми дієслова. Методичні вказівки з практичної граматики для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

31. Бідюк, Н.М., Матущак, О.В. (2003). Improving Conversational Skills. Methodological instructions in Practical Course of the English Language for the students of speciality “Translation”. Розвиваємо комунікативні навички. Методичні вказівки з практичного курсу англійської мови для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ТУП.

32. Федух, І.С, Нагнибіда, Л.С. (2004). Make your English fluent by means of video materials. Methodological instructions in Practical Course of English for the students of speciality ‘Translation”. Удосконалення навичок усного мовлення на базі використання англомовних відеоматеріалів. Методичні вказівки з практичного курсу англійської мови для студентів спеціальності “Переклад”. Хмельницький: ХДУ.

33. Король,С.В. (2004). Passiv (Theorie und Ubungen).МетодичнівказівкизвивченняпасивногостанудієсліввнімецькіймовідлястудентівІІІ – IV курсівспеціальності «Переклад».Хмельницький: ТУП.

34. Манзій, А.М., Замойська, О.А. (2004).Gescgaftskommunikation. Methodische Anweisungen fur die Entwicklung der Fertigkeiten in Geschaftskommunikation fur die Studenten der Fachrichtung “Dolmetschen und Ubersetzen”. Ділове спілкування. Методична розробка для розвитку навичок ділового мовлення для студентів спеціальності «Переклад». Хмельницький: ХДУ.

35. Бідюк, Н.М., Панчук, О.В. (2005). The Syntax of the English Language. Methodical instructions in Grammar course of the English language for students of the English specialties. Синтаксис англійської мови. Методичні вказівки до вивчення теми для студентів, які поглиблено вивчають англійську мову. Хмельницький: ХНУ.

36. Матущак, О.В., Панчук, О.В., & Станчак, І.Л. (2006). MorphologyofNotionalPartsofSpeech (Noun, Pronoun, Adjective, Adverb, Numeral). Methodological instructions in Practical English Grammar for students of the specialty “Translation”, “Ukrainian language and literature, English language and foreign literature”. Морфологія значимих частин мови (іменник, прикметник, прислівник, числівник, займенник). Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Переклад», «Українська мова та література», «англійська мова та зарубіжна літературатература». Хмельницький: ХНУ.

37. Король, С.В. (2007). Аналіз художнього перекладу у порівнянні з оригіналом. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Переклад». Хмельницький: ТУП.

38. Дмитрошкін, Д.Е., Дубовий, К.В., & Лисак Г.О. (2007). Audio materials for mastering listening skills. Methodological recommendations for the lingiustiс department students to develop their listening and speaking skills. Аудіо матеріали для вдосконалення навичок сприйняття іншомовного тексту на слух. Методичні вказівки студентам філологічних спеціальностей для розвитку слухо-вимовних навичок. Хмельницький: ХНУ.

39. Дармороз, Г.А., Король, С.В., Левицька, Н.В., & Садикова, О.К. (2007).Deutsch. Kontrollarbeiten fur die Fernstudenten Fachrichtung “Dolmetschen und Ubersetzen”. Німецькамова. Завдання контрольних робіт для студентів спеціальності «Переклад» заочної форми навчання. Хмельницький: ХНУ.

40. Бідюк, Н.М., Станчак, І.Л. (2007). Practical grammar of English. Tests for the students of the speciality “English language and literature”. Практична граматика англійської мови. Матеріали контрольних робіт для студентів спеціальності «Англійська мова та література». Хмельницький: ХНУ.

41. Бідюк, Н.М., Лисак, Г.О., Матущак, О.В., & Орловська, О.В. (2008). Педагогічна практика. Методичні вказівки для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. Хмельницький: ХНУ.

42. Федух, I. C. (2008). Exercises and tests in modern English lexicology. (Вправитатестизсучасноїанглійськоїлексикології. Методичні вказівки та практичні завдання для студентів філологічних спеціальностей з поглибленим вивчснням іноземної мови. Хмельницький: ХНУ.

43. Король, С.В., Манзій, А.М. (2009).Deutsch. Kontrollarbeiten fur die Fernstudenten Fachrichtung “Philologie“. Німецька мова. Завдання контрольних робіт для студентів напряму підготовки «Філологія» (заочна форма навчання). Хмельницький: ХНУ.

44. Садовець, О.В., Дубовий, К.В. (2009). Practical Course of English Language. Test Papers. Практичний курс англійської мови. Контрольні роботи для студентів напряму підготовки «Філологія». Хмельницький: ХНУ.

45. Король, С.В., Мартинюк, О.В. (2010). Курсові, бакалаврські та дипломні роботи: методичні вказівки до написання та оформлення для студентів напряму підготовки «Філологія» (Англійська мова та література). Хмельницький : ХНУ.

46. Король, С.В., Кустовська, І.М. (2012). Магістерська дипломна робота. Методичні вказівки щодо написання та оформлення для студентів спеціальності «Англійська мова і література». Хмельницький: ХНУ.

47. Лисак, Г.О. (2014). Практична фонетика англійської мови: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Філологія. Англійська мова та література». Хмельницький: ХНУ.

48. Орловська, О.В. (2014). Теоретична граматика англійської мови: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Філологія. Англійська мова і література». Хмельницький: ХНУ.

49. Король, С.В. (2015). Основи теоретичної граматики для спеціальностей «Англійська мова і література» та «Прикладна лінгвістика» до лекційного курсу «Теоретична граматика німецької мови». Хмельницький: ХНУ.

50. Лисак, Г.О., Мартинюк, О.В. (2015). BasicsofTheoreticalEnglishPhonetics: методичні вказівки для студентів напрямів підготовки «Філологія. Англійська мова і література» та «Філологія. Прикладна лінгвістика». Хмельницький: ХНУ.

51. Мартинюк, О.В. (2017). Системи автоматизованого перекладу: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика». Хмельницький: ХНУ.

52. Орловська, О.В. (2017). TheNoun: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практична граматика англійської мови». Хмельницький: ХНУ.

53. Мартинюк, О.В., Орловська, О. В. (2018). Країнознавчий аспект англомовних держав: методичні вказівки до практичних занять для студентів предметної спеціальності «Англійська мова і література». Хмельницький: ХНУ.

54. Садовець, О.В. (2018). BasicsofLinguisticAnalysisofTexts: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи лінгвістичного аналізу тексту» для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр». Хмельницький: ХНУ.

55. Садовець, О. В. (2018). LiteratureofGreatBritainandtheUSA: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Література Англії та США» для студентів спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література» ОР «Магістр». Хмельницький: ХНУ.

56. Король, С.В., Левицька, Н.В (2019). Фонетика німецької мови Методичні вказівки до виконання фонетичних вправ для студ. спец. СОА (Англ. мова і література). Хмельницький: ХНУ.

57. Король, С.В., Левицька, Н.В (2019). Практична граматика німецької мови для студ. спец. СОА (Англ. мова і літ.). Хмельницький: ХНУ.

58. Лисак, Г.О. (2019). History of English Language. Історіяанглійськоїмови (методичнівказівкидлястудентівпредметноїспеціальності 014.02 «Середняосвіта (Англійськамоваілітература). Хмельницький: ХНУ.

59. Бідюк, Н. М., Король, С.В., &. Орловська, О.В (2020). Дипломна робота магістра: методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)». Хмельницький: ХНУ.

60. Бідюк, Н.М., Лапшина, О.О. (2020). Методика викладання іноземної мови: методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни для студентів спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька). Хмельницький: ХНУ.

61. Дорофєєва,О.М., Лапшина,О.О., Тарасова, О.В. (2020). Практичний курс англійської мови: контрольні завдання зпрактичного курсу англійської мови для студентів спеціальностей«Середня освіта. Англійська мова і література», «Філологія.Прикладна лінгвістика», «Середня освіта. Українська мова талітература. Англійська мова» OР «Бакалавр». Хмельницький: ХНУ.

62. Коваль, І.В. (2020). Німецька мова. Лексико-граматичні завдання. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)» для студентів спеціальностей «Середня освіта (Англійська мова і література)», «Філологія. Прикладна лінгвістика». Хмельницький: ХНУ.

63. Король, С.В., Орловська, О.В (2020). Педагогічна практика (Методичні вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література)» OР «Бакалавр»). Хмельницький: ХНУ.

64. Лапшина, О.О., Дорофєєва, О.М. (2020). Практична граматика англійської мови: методичні вказівки до самостійної роботи в умовах дистанційного навчання для студентів 2-го курсу спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література», «Філологія. Прикладна лінгвістика», «Середня освіта. Українська мова та література. Англійська мова» OР «Бакалавр». Хмельницький: ХНУ.

65. Лисак, Г.О., Садовець, О.В. (2020) Практична граматика англійської мови : методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький: ХНУ.

66. Рогульська, О.О., Тарасова, О.В., & Левицька, Н. В. (2020). Методичні рекомендації для практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальностей «Середня освіта. Англійська мова і література», «Філологія. Прикладна лінгвістика» OР «Бакалавр». Хмельницький: ХНУ.

67. Садовець, О.В., Лисак, Г.О. (2020). Комунікативна лінгвістика: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр». Хмельницький: ХНУ.

68. Бідюк, Н. М., Король, С. В., Орловська О. В. (2022) Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) освітньо-професійної програми «Середня освіта. Англійська мова і література». Хмельницький: ХНУ.

69. Бідюк, Н. М., Орловська, О. В., Лисак Г. О. (2022) Програма практичної підготовки (педагогічна та переддипломна практики) : методичні рекомендації щодо їх виконання здобувачами вищої освіти спеціальності 014.02 «Середня освіта. Англійська мова і література». Хмельницький: ХНУ.

70. Король, С. В. (2022) Кommunikatives Deutsch = Комунікативний курс німецької мови: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Хмельницький: ХНУ.

71. Мартинюк, О. В. (2022). Сучасна англійська мова: завдання для контрольних заходів для здобувачів вищої освіти предметної спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), освітній рівень – магістр. Хмельницький: ХНУ.

72. Мартинюк, О. В. (2022). Теорія і практика перекладу: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська), 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика. Хмельницький: ХНУ.

73. Рогульська, О. О. (2022) Історія зарубіжної літератури : курс лекцій з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика». Хмельницький: ХНУ.

74. Садовець, О. В. (2022). Fundamentals of Communication Theory: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії мовної комунікації» для здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей університету (освітній рівень – бакалавр). Хмельницький: ХНУ.