Перейти до вмісту

Мартинюк Олена Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: martyniuko@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID 0000-0002-8973-5876

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?user=MY7cnrQAAAAJ&hl=ru

Освіта: Хмельницький державний університет (2004); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2004 – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2012 – захист кандидатської дисертації

2014 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Сучасна англійська мова», «Практичний курс англійської мови», «Теорія і практика перекладу англійської мови», «Країнознавчий аспект англомовних держав», «Галузевий переклад».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови, міжкультурна комунікація, переклад, порівняльна професійна педагогіка.

Стажування:

1. Підвищення кваліфікації ПВС з розроблення освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти (Хмельницький національний університет, 2018 р.)

2. Неформальна освіта. Курс «The Teacher’s Social and Emotional Learning» на платформі Coursera (2020 р.).

3. Підвищення кваліфікації ПВС за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» (Хмельницький національний університет, 2021 р.)

4. Підвищення кваліфікації ПВС за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» (Хмельницький національний університет, 2022 р.)

5. Підвищення кваліфікації (стажування) на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (2022 р.)

Організаційно-методична діяльність:

– член проєктної групи з розробки та супроводу освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

– керівник проєктної групи з розробки та супроводу освітньої програми «Середня освіта. Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти;

– секретар Вченої ради факультету міжнародних відносин і права;

– секретар кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації.

Виховна робота: куратор академічної групи СОА-19-1.

Науково-методичний доробок: низка науково-методичних праць українською та англійською мовами (освітні програми, навчальний посібник, методичні вказівки, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. (2022). Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education). Postmodern Openings, 13(1), 330-350. https://doi.org/10.18662/po/13.1/399 (WoS).

2. Мартинюк О. В. Регіональні англомовні діалекти Великої Британії у контексті перекладознавчого дослідження [Текст] / О. В. Мартинюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2021. – №. 22. – С.92-98.

3. Мартинюк О. В. Механізм утворення нових різновидів англійської мови / О. В. Мартинюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – №21. – Т.2. – С.42–48.

4. Мартинюк О. В. Модель «перевернутого» навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови / О. В. Мартинюк, Г. О. Лисак // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. Вип. 1(3), ч.2. – Умань: Візаві, 2020. – С.86-94.

5. Мартинюк О. В. Лексико-стилістичні та фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови у контексті лінгвокраїнознавчих дисциплін / О. В. Мартинюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – №19. – С.29–35.

6. Martynyuk O. American Flipped Classroom Model in Teaching Linguistic Disciplines to Students Majoring in a Foreign Language // O. Martynyuk // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – Київ. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 3 (Т. 9). – С.38–44.

7. Лисак Г. О., Мартинюк О. В. Навчання студентів закладів вищої освіти усного англомовного монологічного мовлення / Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2019. – Вип. 26. – С. 32–37.

8. Мартинюк О. В. Попереднє та кінцеве редагування текстів у процесі машинного перекладу засобами комп’ютерного програмного забезпечення та онлайн-сервісів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – №17. – С.22–26.

9. Мартинюк О. В., Лисак Г. О. Різновиди англійської мови як важливий змістовий компонент фахових лінгвістичних дисциплін / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 312–317.

10. Martynyuk O. Teaching English as a Global Language to Students Majoring in Philology and Foreign Language Teaching / Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – №11 (166). – C38–42.

Навчальний посібник:

Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Мартинюк та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

Методичні розробки:

1. Сучасна англійська мова: завдання для контрольних заходів для здобувачів вищої освіти предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)», освітній рівень – магістр / О. В. Мартинюк. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – 24 с.

2. Теорія і практика перекладу: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)», 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. В. Мартинюк. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – 55 с.

3. Країнознавчий аспект англомовних держав: методичні вказівки до практичних занять для студентів предметної спеціальності «Англійська мова і література» / О. В. Мартинюк, О. В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 76 с.

4. Basics of Theoretical English Phonetics: методичні вказівки для студентів напрямів підготовки «Філологія. Англійська мова і література» та «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. В. Мартинюк, Г. О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 47 c.