Перейти до вмісту

Коваль Ірина Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти i міжкультурної комунікації, кандидат психологічних наук

Email: iryna-koval@ukr.netkovali@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Dy7cqxkAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2048-0000

Освіта: Київський державний педагогічний університет іноземних мов(1991),вчитель іноземних мов(німецької та англійської)

Науково-педагогічна діяльність

1991-2002 – викладач кафедри романо-германських мов

2002-2004 – старший викладач кафедри романо-германських мов

2004 – захист кандидатської дисертації

2004-2015 – доцент кафедри романо-германських мов

2015-2020 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2020-2022 – доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації

Дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Лексикологія німецької мови», «Лінгвокраїнознавство (німецька мова)», «Практична граматика німецької мови».

Професійні та наукові інтереси: особистісно-стильові характеристики оволодіння іноземною мовою студентами вищого навчального закладу,методика викладання німецької мови

Стажування:

Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри практики іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (21.03.2019 – 22.04.2019 рр.) Підтвердження: наказ від 22.04.2019 р. №482/17

Науково-громадська діяльність

– відповідальна за студентську наукову роботу на кафедрі

– керівник гуртка «Кросс-культурні діалоги»

Науково-методичний доробок: понад 80 науково-методичних праць українською та німецькою мовами (колективна монографія, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект. Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам.- Под. національного університету імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам-Под. : Аксіома, 2017. -С.193-206.

Когнітивні стилі як індивідуально-психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вищому навчальному закладі.Проблеми сучасної психології:Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України/за наук.ред.С.Д.Максименка,Л.А.Онуфрієвої.-Вип.40-Кам’янець-Подільський:Аксіома,2018.С.174-185 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6416

Психологічні механізми вираження абсурдного смислу в творах В.Шекспіра Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам.-Под-го нац. ун-ту ім. І Огієнка,Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. -Вип. 43. – Кам.-Под-ий : Аксіома,2019.-С.126-147 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7550

Психолінгвістичний зміст емоційного концепту “страх” у сучасній англійській мовній картині світу. Проблеми сучасної психології :Зб.наук. праць Кам.-Под.нац. ун-ту ім. І.Огієнка,Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України за наук.ред. С.Д. Максименка,Л.А.Онуфрієвої.-Вип.44 -Кам-Под-ий : Аксіома2019.-С.142-162 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7751

Психологічний зміст ефективності засобів навчання іноземної мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп.Проблеми сучасної психології:Зб.наук.праць Кам-Под. нац. ун-ту ім. І.Огієнка, Ін-ту псих. ім. Г.С.Костюка НАПН України.-Вип.46. Кам.-Под-ий: Аксіома,2019.-С.265-289http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8129

Психологічні характеристики експлікації наративу та часу в графічних романах(англ. мовою) Проблеми сучасної психології ; зб. наукових праць Кам.-Под-го нац. ун-ту ім.І. Огієнка,Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С.Д. Максименка,Л.А.Онуфрієвої. Вип.48. Кам.-Под-ий,2020,С.133-154http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8925

Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі : колективна монографія /[Н. Михальчук, Н.Гончарук, І.Коваль,Н.Семенів, О. Чеканська та ін.]; за редакцією Н. Михальчук, Л. Онуфрієвої. Кам.-Под-ий :ТОВ “Друкарня “Рута”,2020,212с.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8647

Психологічні принципи організації дедуктивного процесу на уроках англійської мови в закладах середньої освіти. Прблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам.-Подільського університету імені І.Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. Вип.50. Кам.-Подільський, 2020.С.31-53http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9389

Трансформація фразеологізмів у мові масмедіа( на прикладі німецьких астрологічних прогнозів). Збірник наукових праць : Актуальні проблеми філології та перекладознавства,ХНУ,м .Хмельницький 2020, №19,С.15-29 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/97640

Психологічні механізми розуміння сучасних текстів американських письменників.(англ.мовою) Збірник наукових праць Кам.-Подільського національного університету ім.І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка,Л.А. Онуфрієвої. Вип. 51. Кам.-Подільський, 2021. С.121-142http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10413

Psychological ways of understanding textual reality of the novel Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам.Подільського національ ного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім .Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Вип.54. Кам. Подільський : Аксіома, 2021, С.93-115http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11074

Психологічні особливості використання відеофонограми у навчанні підліткам іноземним мовам у закладах середньої освіти. Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології ” за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам.- Подільський, 2022. Вип. 56 С.108-129http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12072

Методичні вказівки «Лінгвокраїнознавство (німецька мова)» до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Середня освіта (Англійська мова і література)»,ХНУ,2018. 69с.

Німецька мова. Лексико-граматичні завдання для студентів : «Середня освіта», «Прикладна лінгвістика», ХНУ,2021. 69с.

Impact of technology on speacking and writing skills of masters in engineering ESP learning. Engineering for rural development. 2022. pp.878-883 DOI:10.22616/ERDev.2022/TF274 https://www.tf.lbtu.lv/conference/proceedings2022/Papers/TF274.pdf

Scenarios for the Use of Chatbots in Teaching a Foreign Language in the Higher Educationai Institution. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 15(3), 347-359: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/5555

Mykhalchuk N. Psychological Characteristics of Using Video-Phonograms in Teaching Teenagers Foreign Languages at Secondary Schools / N. Mykhalchuk, I. Koval // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам`янець-Подільський, 2022. – Вип. 56. – C.108-128. https://elar.khmnu.edu.ua/items/aea0a9e5-bd46-4847-b0d9-d3db05ebb43b