Перейти до вмісту

Орловська Ольга Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук

e-mail: orlovskaO@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qccSVVgAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0477-1163

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1995), вчитель російської мови і літератури та англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

1995 – вчитель англійської мови ЗОШ № 22 м. Хмельницький

2000 – викладач кафедри перекладу

2001 – старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2011 – захист кандидатської дисертації

2012 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2013 – присвоєння вченого звання доцента

Дисципліни: «Практична граматика англійської мови», «Граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Аналітичне читання».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови, порівняльна професійна педагогіка, порівняльна теоретична граматика англійської та української мов.

Стажування:

1. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти» (Хмельницький національний університет, 2018 р)

2. Підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (Хмельницький національний університет, 2021 р..)

3. Підвищення кваліфікації ПВС за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» (Хмельницький національний університет, 2022 р.)

4. Підвищення кваліфікації (стажування) на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (2022 р.)

Організаційно-методична діяльність:

– керівник проєктної групи з розробки та супроводу освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;;

– відповідальна за організацію та проходження здобувачами вищої освіти навчально-виховної, педагогічної та переддипломної практик.

Виховна робота: куратор академічної групи СОА-21-1.

Науково-методичний доробок: автор низки науково-методичних праць українською та англійською мовами (навчальні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми, силабуси, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. (2022). Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education). Postmodern Openings, 13(1), 330-350. https://doi.org/10.18662/po/13.1/399 (WoS).

2. Орловська О. В. Порівняльний аналіз лексем в українській та англійській пареміології // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 21, том 2 / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2021. – С. 55-60.

3. Orlovska O. Sadovets O., Textuality standards as a basis for linguistic analysis of English language texts / O.Sadovets, O.Orlovska // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск 19. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С.43-47.

4. Орловська О.В. Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті / О. В. Орловська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», вип.10(78), 2020. – С.85-90.

5. Орловська О. В. Класифікація пареміологічних констант у фразеології на матеріалі зоонімів і фітонімів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / голов. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2019. – Вип. 16. – С. 142-147.

6. Орловська О., Комочкова О. Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами у сучасній англійській мові / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск 14 / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018.

7. Орловська О.В. Типологічна класифікація фразових дієслів у сучасній англійській мові / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск 12 / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – С. 180-183.

8. Орловська О. В. Англійські та українські паремії: порівняльний аспект / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 10, том 2 / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2016. – С. 247-250.

9. Орловська О. В. Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (на матеріалі твору С. Моема «Театр») / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск дев’ятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2014. – С. 138-142.

10. Орловська О.В. Врахування вікових особливостей учнів старшої школи у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховання старшокласників / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . – 2014. – Вип. 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_4_14.pdf

Навчальні посібники:

1. Practise your English: навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Орловська та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 380 с.

2. Master your English: навч. посібник. / уклад. Н. М. Бідюк, О. В. Орловська та ін. Хмельницький : ХНУ, 2013. 324 с.

Методичні розробки:

1. Програма практичної підготовки (педагогічна та переддипломна прак¬тики) : методичні рекомендації щодо їх виконання здобувачами вищої освіти спеціальності 014.02 «Середня освіта. Англійська мова і література» / уклад.: Н. М. Бідюк, О. В. Орловська, Г. О. Лисак. Хмельницький : ХНУ, 2022. 29 с.

2. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» / Н. М. Бідюк, С. В. Король, О. В. Орловська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. 50 с.

3. Педагогічна практика (Методичні вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література)» OР «Бакалавр») / С.В. Король, О.В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2020. 36с.

4. Studies of English-Speaking Countries: Methodological Instructions for Practical Classes for Students Majoring in the English Language and Literature / О. В. Мартинюк, О. В. Орловська. Хмельницький : ХНУ, 2018. 76 с.

5. The Noun: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практична граматика англійської мови» / О. В. Орловська. Хмельницький : ХНУ, 2017. 40 с.

6. Теоретична граматика англійської мови: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Філологія. Англійська мова і література» / О. В. Орловська. Хмельницький: ХНУ, 2014. 36 с.